Hệ thống xử lý nước thải

- Tư vấn, Lắp đặt Hệ thống xử lý nước thải: Dệt nhuộm, Xi mạ, Ngành giấy, Thuỷ sản,...

- Tư vấn, Lắp đặt Hệ thống xử lý nước cho Sản xuất: Thực phẩm, Dược phẩm, Nước đá,...

- Tư vấn, Lắp đặt Hệ thống xử lý nước cho: Lò hơi, Hệ thống trao đổi nhiệt,...

Thông tin liên quan

Tẩy cáu cặn lò hơi