Xử lý nước Sông

Hệ thống được thiết kế theo nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư như: Công suất, Chất lượng sau khi xử lý đạt QCVN 01-2009/BYT, QCVN 02-2009/BYT,...

 

Hệ thống xử lý nước sông Chẹt Sậy, Mỏ Cày với Công suất: 25m3/h